Претрага

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања Школом. Надлежности Школског одбора су да:

 • доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.

Школски одбор има девет чланова од којих је један председник. Чланове именује Скупштина Општине, а председника бирају сами чланови између себе. По три представника у Школском одбору имају запослени у Школи, родитељи и Општина. Представнике запослених предлаже Наставничко веће, а представнике родитеља Савет родитеља. Седницама Школског одбора присуствује и представник синдиката, и два представника Ученичког парламента који улазе у проширени састав Школског одбора. Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова (најмање 5 гласова). Мандат Школског одбора траје 4 године. За свој рад Школски одбор је одговоран Скупштини Општине и оснивачу Школе, тј. Министарству просвете и науке.

Чланови актуелног састава Школског одбора који је именован 2014. (измењен 2016. и 2017.) године су:

 1. Вања Томашев, представник запослених, председник Школског одбора,
 2. Мирјана Прекајски, представник запослених,
 3. Виктор Фелбаб, представник запослених,
 4. Маријан Петров, представник родитеља,
 5. Рената Косановић, представник родитеља,
 6. Станислав Имброњев, представник родитеља,
 7. Николета Павлов, представник локалне самоуправе,
 8. Александра Микалачки, представник локалне самоуправе, 
 9. Душан Попесков, представник локалне самоуправе.

Датум последње измене петак, 08 септембар 2017 15:43

Из Закона о основама система образовања и васпитања:

члан 53.

Орган управљања у школи јесте школски одбор.

члан 54.

Орган управљања има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

члан 55.

Мандат органа управљања траје четири године.

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.