Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа ће бити одржана у петак, 28. јуна 2013. са почетком у 8:00 часова.

Дневни ред:

  1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог полугодишта
  2. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Школе
  3. Избор одељењских старешина првог разреда за наредну школску годину и именовање комисије за упис ученика у први разред
  4. Предлог програма екскурзија за шк. 2013/14. годину
  5. Предлог уџбеника за наредну школску годину
  6. Разно

Директор Школе

Виктор Фелбаб