Седница Наставничког већа

Седница Наставничког већа одржаће се у петак, 13. септембра 2013. у 12:15 сати у зборници Школе.

Дневни ред

  1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа
  2. Анализа успеха и владања ученика на крају шк. 2012/13. године
  3. Упознавање са Годишњим планом рада Школе за шк. 2013/14. годину
  4. Развојни план Школе за шк. 2013/14. годину
  5. Извештај директора о раду у претходном периоду
  6. Усвајање распореда часова за септембар
  7. План пријема родитеља у току наставне године
  8. Формирање организационог одбора за прославу Дана Школе
  9. Разно

Директор Школе,

Виктор Фелбаб