Крај II полугодишта

Седнице одељењских већа I, II и III разреда одржаће се 23. јуна 2014. (понедељак) у 13:00 часова.

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма;
  2. Анализа успеха и владања ученика;
  3. Изрицање васпитних мера односно похвала и награда ученицима.

Седница Наставничког већа одржаће се у продужетку седница одељењских већа.

Дневни ред:

  1. Припрема за извештај о реализацији ГПРШ;
  2. Најава прелиминарне поделе предмета и часова по наставницима;
  3. Разно.

Директор Школе,
Виктор Фелбаб