III класификациони период

Седнице одељењских већа одржаће се 25. марта 2015. (среда) у 12:15 сати.

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма;
  2. Анализа успеха и владања ученика;
  3. Разно.

Седница Наставничког већа одржаће се у продужетку седница одељењских већа.

директор Школе,
Виктор Фелбаб