Крај II полугодишта

Седнице одељењских већа I, II и III разреда одржаће се у понедељак, 22. јуна 2015. у 8:30 сати. 

Дневни ред:

  1. Реализација наставних планова и програма;
  2. Анализа успеха и владања ученика;
  3. Изрицање васпитних мера односно похвала и награда ученицима.

Седница Наставничког већа одржаће се у продужетку седницаодељењских већа.

Дневни ред:

  1. Избор одељењских старешина првог разреда за наредну школску годину;
  2. Именовање комисије за упис ученика у први разред школске 2015/16. године;
  3. Изрицање васпитно-дисципплинских мера ученицима;
  4. Извештај о резултатима анкете о изборним предметима;
  5. Разно.

Директор Школе,

Виктор Фелбаб