Претрага

Педагошки колегијум

pedagoski-kolegijum-2-200px
pedagoski-kolegijum-1-200px
Чланови колегијума у школској 2012/13. години
Педагошки колегијум је стручни орган школе, који се састоји од преседникâ свих стручних већа и стручних актива, координаторâ стручних тимова и стручних сарадникâ, а чијим радом председава директор школе.

Чланови Педагошког колегијума у 2021/22. школској години су:

 1. Клара Паушић, председник Стручног већа за српски језик и књижевност; координатор Тима за културне активности;
 2. Снежана Влајков, председник Стручног већа за стране језике;
 3. Бранко Грбанушић, председник Стручног већа за физичко васпитање, ликовну и музичку културу;
 4. Зорица Варга, председник Стручног већа за математику, физику, електротехнику, рачунарство и информатику;
 5. Јасна Томашев, председник Стручног већа за историју, географију, психологију, социологију, устав и права грађана, филозофију, грађанско васпитање, верску наставу; коордниатор Тима за излете, екскурзије и стручне посете;
 6. Радмила Папић Милићев, председник Стручног већа за хемију и биологију; 
 7. Оливера Француски, председник Стручног већа за прехрамбену струку;
 8. Љиљана Радишић, председник Стручног већа за медицинску струку;
 9. Вања Томашев, председник Стручног већа за грађевинску струку; председник стручног актива за развој школског програма;
 10. Наташа Глигорин, председник Стручног актива за развојно планирање;
 11. Дарко Михајловић, стручни сарадник - школски педагог; координатор Тима за инклузивно образовање; коордниатор Тима за израду Годишњег плана рада школе;
 12. Адела Сакал, координатор Тима за подршку ученицима и Ученичком парламенту;
 13. Милорад Симић, координатор Тима за самовредновање;
 14. Слађана Крстић, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 15. Драгана Бубало Херцег, коордниатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
 16. Градимир Симић, координатор Тима за професионални развој;
 17. Бранислава Крстин, координатор Тима за промоцију Школе; коордниатор Тима за израду пројеката;
 18. Сања Мракић, стручни сарадник - библиотекар; коордниатор Тима за сарадњу са породицом;
 19. Милица Абрамовић, координатор Тима за заштиту животне средине;
 20. Виктор Фелбаб, коордниатор Тима за школски спорт;  коордниатор Тима за слободне активности;
 21. Гордана Попов, коордниатор Тима за безбедност и здравље на раду; координатор Тима за каријерно вођење и саветовање;
 22. Соника Прем, коордниатор Тима за уређење школе.

Датум последње измене четвртак, 07 July 2022 11:37

Из Закона о основама система образовања и васпитања (2017):

члан 130.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници.

[...] [П]едагошким колегијумом председава и руководи директор односно помоћник директора [...].

Седницама [...] могу да присуствују представници ученичког парламента, без права одлучивања.

Члан 131.

[П]едагошки колегијум: [стара] се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прат[и] остваривање школског програма; [стара] се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднуј[e] резултате рада наставника [...] и стручног сарадника; прат[и] и утврђуј[е] резултате рада ученика [...]; [предузима] мере за јединствен и усклађен рад са [..] ученицима [...] у процесу образовања и васпитања и [решава] друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Надлежност, начин рада и одговорност [...] педагошког колегијума уређује се статутом установе.

Члан 151.

[...] Распоред одсуства наставника, васпитача и стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум.

Члан 76.

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику.

Из Статута Школе (2018):

Члан 89.

[...] Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора из области:

 1. планирања и организовања, остваривања програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
 2. обезбеђивања квалитета, самовредновања, стварања услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривања стандарда постигнућа и унапређивања квалитета образовно-васпитног рада;
 3. остваривања Развојног плана Школе;
 4. сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
 5. пружања подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;
 6. организације и вршења инструктивно-педагошког увид и праћења квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника.

Педагошки колегијум ради у седницама о чему се води записник.[...]

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.