Претрага

Почетак

Наставничко веће

Наставничко веће је један од стручних органа школе. Чине га наставници, помоћни наставници и стручни сарадници (наставно особље). Спољни сарадници су такође чланови наставничког већа, али без права гласа. 

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. Седнице наставничког већа сазива и њима руководи директор школе,  али он нема право гласа. Наставничко веће може одлучивати ако седници присуствује више од половине његових чланова. У случају кад Наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор, гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три предложена кандидата који добију највише гласоваУ случају кад Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора школе заказује се посебна седница којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.
 
Надлежности наставничког већа:
 1. утврђује предлог годишњег плана рада и стара се о његовом успешном остваривању;
 2. расправља и одлучује о остваривању школског, односно наставног плана и програма;
 3. предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
 4. анализира остварене циљеве и стандарде постигнућа;
 5. припрема календар школског такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање;
 6. даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе;
 7. доноси предлог о похваљивању и награђивању ученика;
 8. изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности;
 9. стара се о организацији васпитно-образовног рада;
 10. разрађује и реализује наставни план и програм;
 11. учествује у припремању плана и програма извођења практичне наставе, производног рада и професионалне праксе и врши њихово осавремењивање;
 12.  утврђује распоред часова наставе;
 13. разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;
 14. одређује одељењске старешине;
 15. сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и Школе;
 16. утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план Школе;
 17. планира и организује различите облике ваннаставне активности ученика;
 18. разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних већа, као и наставника и стручних сарадника;
 19. даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе (наставни планови и програми, уџбеници и др.);
 20. предлаже мере за побољшање материјалних услова Школе ради потпунијег остваривања васпитно-образовног рада;
 21. доноси пословник о свом раду;
 22. врши и друге послове одређене законом и овим Статутом.
 
Наставничко веће за свој рад одговара директору Школе.

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.